“Dongguan Sunmol Battery Co., Ltd.”

25 ýyllyk ösüş tejribesi bilen 1997-nji ýylyň dekabrynda döredildi, “Sunmol” batareýasy aşgar batareýa, sink uglerod batareýasy, AG aşgar düwme batareýasy we CR litiý düwmesi batareýasy zawodydygyna buýsanýar.Önümler uzakdan dolandyrmakda, kameralarda, elektron sözlüklerde, kalkulýatorlarda, sagatlarda, elektron oýunjaklarda we beýleki elektron enjamlarynda giňden ulanylýar.

Enjamlarymyzyň hemmesi Germaniýadan we Japanaponiýadan, biz şol aralykda ösen tehnologiýany öwrendik.Öýde ýasalan gaplama we çaphana önümçilik liniýalary we täze synagçy, ussat adamlarymyza we zähmetsöýer işgärlerimize ýoldaş boluň.

Kompaniýanyň ösen önümçilik enjamlary, çylşyrymly synag enjamlary we standartlaşdyrylan dolandyryş önümiň hiliniň durnuklylygy we gowulaşmagy üçin ygtybarly kepillik berýär.Täze önümi ösdürmäge we tehnologiki innowasiýa üçin köp mukdarda maýa goýuldy we köp sanly ýokary tehnologiýaly zehinler girizildi.Häzirki wagtda her ýylda 5000 milliondan gowrak batareýa eksport edilýär.

kit (2)
kit (1)
kit (3)

Biz köp görnüşli batareýalary ösdürmekde, öndürmekde we paýlamakda ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly öndüriji.Şygarymyz hökmünde "hil hemişe birinji ýerde durýar" sözlerini aldyk.CE & SGS Barlag (HK) şahadatnamasyny aldyk we ISO9001: 2015-den geçdik.Productshli önümlerimiz 2006/66 / EC Direktiwasynyň çägine laýyk geldi.Içerki we daşary ýurtlardan köp tanymal üpjün edijiler we kärhanalar önümlerimizi satýarlar we ulanýarlar.

Ajaýyp hil we öndürijilik bize bu pudakda ajaýyp abraý getirdi.25 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen häzirki wagtda 30-dan gowrak ýurda eksport edýäris.Uly önümçilik masştabymyzdan alynýan peýdalar sebäpli müşderilerimize elmydama iň gowy baha kepillendirilýär.Köp tanymal batareýa markalary we üpjün edijiler häzirki wagtda önümlerini bize hödürleýärler.

wunsdl (1)

“Ilki bilen müşderi, hyzmat ilkinji nobatda” biziň hyzmat pelsepämizdir.Her bir müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin sargytlary ýerine ýetirmek hyzmatymyzy optimizirlemek üçin ep-esli tagalla edýäris.Mundan başga-da, müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyklar gurmagy maksat edinýäris. Biziň kompaniýamyz ýokary hilli batareýalar, ýeňillikli bahalar we ajaýyp hyzmat bilen müşderileriň ösen isleglerini kanagatlandyryp biler.OEM we ODM sargytlarynyň ikisi hem hoş geldiňiz.

Dünýäniň dürli künjeklerinden kärhanalar bilen göni habarlaşmak ýa-da zawodymyza baryp görmek üçin mähirli garşylaýarys.