takmynan us1 (1)

Agyr batareýa

1.5V R03 UM4 Agyr wezipe AAA batareýasy

1.5V R6 UM3 Agyr wezipe AA batareýasy

1.5V R14 UM2 Agyr wezipe C batareýasy

1.5V R20 UM1 Agyr D D batareýasy

Uglerod sink 9V 6F22 batareýasy

Sink - uglerod batareýasy (ýa-da aşa agyr ýük), elektrolitiň barlygynda sink bilen marganes dioksidiniň (MnO2) arasyndaky elektrokimiki reaksiýadan göni elektrik toguny üpjün edýän gury öýjükli başlangyç batareýa.

Agyr batareýa

Adatça batareýa öýjügi üçin silindr görnüşli gap hökmünde gurlan sink anodyň we katod diýlip atlandyrylýan has ýokary standart elektrod potensialy (polo positiveitel polýarlyk) birleşme bilen gurşalan uglerod çybygynyň arasynda takmynan 1,5 wolt naprýa .eniýe öndürýär. marganes dioksid elektrodyndan tok ýygnaýar."Sink-uglerod" ady birneme ýalňyşdyr, sebäbi uglerodyň marganes dioksidi däl-de, azaldyjy serişde hökmünde hereket edýändigini aňladýar.

Umumy maksatly batareýalar, ammiak hloridiň (NH4Cl) kislotaly suw pastasyny elektrolit hökmünde ulanyp biler, kagyz aýyryjyda käbir sink hlorid ergini duz köprüsi diýlip atlandyrylýan ýaly hereket edip biler.Agyr görnüşli görnüşler, esasan, sink hloridden (ZnCl2) düzülen pastany ulanýarlar.

Sink - uglerod batareýalary, çyg tehnologiýasyndan işlenip düzülen ilkinji täjirçilik gury batareýalardyLeklançe öýjügi.Asadylarçyralarwe beýleki göçme enjamlar mümkin, sebäbi batareýa ozal bar bolan öýjüklerden has arzan energiýa dykyzlygyny üpjün edýär.Lowaly pes zeýkeşli ýa-da aralyk ulanylýan enjamlarda henizem peýdalyuzakdan dolandyrmakçyralar, sagatlar ýa-datranzistor radiolary.Sink - uglerod gury öýjükleri bir gezek ulanylýaresasy öýjükler.